Big european flag at Strasbourg (France) - Europe day#larespostaliberal

#larespostaliberal o que pensen els liberals en poc més de 140 caràcters

#Comerç i llibertat horària

A favor del lliure comerç i per tant, de la llibertat horària. El petit comerç i el comerç de proximitat són elements bàsics del teixit econòmic i social català que garanteixen la cohesió social i la creació de riquesa. Defensem que els comerços obrin totes les hores que creguin necessàries i, també que s’estableixin els mecanismes per a garantir-ne la seva competitivitat.

#Control pressupostari

La rendició de comptes és un instrument necessari per evitar malbaratament dels recursos públics i per garantir que el seu ús proporcioni el màxim benefici a la totalitat de la població. Un control pressupostari acurat no genera dèficits, ni que els deutes d’una generació els hagi de pagar la següent.

#Democràcia

La forma d’organització d’un estat menys imperfecta i el valor fonamental que guia el pensament liberal. Els estats democràtics han de garantir la separació de les tres branques de poder públic per evitar l’acumulació de poder, la corrupció i l’abús del poder públic sobre els ciutadans, tot garantint-ne la llibertat, el benestar i la seguretat dels seus ciutadans.

#Discriminació positiva

No a la discriminació, i a favor de la meritocràcia i la llibertat individual. A causa de la discriminació prevalent en el passat, les dones s’han vist privades de les mateixes oportunitats d’educació i ocupació que els homes. Els governs han de treballar per regularitzar aquesta situació i tot sovint promouen mesures de discriminació positiva envers les dones. Aquestes haurien de ser caràcter temporal i prevaldre la igualtat d’oportunitats i la meritocràcia.

#Dret a decidir

La llibertat individual és el principi fonamental del liberalisme i per tant, creiem i defensem la el dret a decidir de tots els pobles, nacions i estats.

#Economia

Els liberals creiem en el lliure mercat i la competència entre empreses.

#Educació

El principal instrument per a assolir una societat lliure és garantir l’accés a l’educació de tots els seus membres i que aquesta sigui de qualitat. Els governs han de promoure l’establiment d’escoles públiques i de qualitat, sense detriment de promoure altres projectes educatius de caràcter privat o de règim concertat.

#Exèrcit

A segle XXI els exèrcits continuen essent un instrument per a la defensa i seguretat nacional dels estats. La funció principal d’un exèrcit ha de ser la de protegir la seguretat nacional.

Esta preciosa fotografía fue tomada en la Antártida. Es importante resaltar de ella, los efectos que el cambio climático puede causar en la naturaleza y el planeta.#Canvi climàtic

L’increment de 2°C la temperatura global del planeta tindrà conseqüències significatives en els ecosistemes ecològics, econòmics i socials que coneixem avui dia i els de les generacions futures. Els governs han de comprometre’s a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, el desenvolupament d’oportunitats de negoci derivades del mercat de carboni i el foment de l’ocupació.

#Conservació i protecció dels serveis ambientals

La pèrdua de la biodiversitat i serveis dels ecosistemes té repercussions econòmiques que són sistemàticament ignorades. Incorporar el valor del capital natural a les economies facilita l’adopció de mesures eficients i rendibles. Establir el valor del capital natural, més que el seu preu al mercat, és un indicador de la seva importància en el manteniment d’humà i la prosperitat econòmica.

#Energia

La liberalització del mercat energètic permetria la reducció dels costos de producció i potenciaria les energies renovables, doncs la competència de les fonts tradicionals permetria a les renovables donar un salt tecnològic endavant per esdevenir l’alternativa definitiva.

#Estat del Benestar

L’estat del benestar es fonamental en tres pilars bàsics: la sanitat, l’educació i la seguretat social. La inversió pública de qualsevol estat ha d’estar orientada a enfortir l’educació, eina bàsica per a fomentar la justícia social, per garantir la competitivitat dels ciutadans en el mercat laboral i per a promoure una societat meritocràtica.

La sanitat és un servei bàsic que qualsevol govern ha de garantir als seus ciutadans. Tots els ciutadans han de tenir garantit l’accés a una sanitat pública i de qualitat.

La seguretat social implica el dret a una jubilació digna, a poder viure acomodadament, mantenint el mateix nivell de vida que quan es treballava. Igualment, ha de contemplar altres supòsits (malalties cròniques, disfuncions, discapacitats, situacions familiars i laborals extremes) que permetin a tota la població de gaudir d’una mínima seguretat econòmica.

#Govern

El paper dels governs es garantir les llibertats civils i els drets individuals. La societat ha de debatre fins quin punt l’acció de govern ha d’interferir en la vida de les persones.

#Igualtat d’oportunitats 

La igualtat d’oportunitats és un principi fonamental del liberalisme. Els individus i les famílies han de tenir l’oportunitat de prosperar, independentment de la seva situació d’inici.

#Matrimoni homosexual

Encara que aquest no hauria de ser un tema de l’agenda política, ja que és un dret assolit, encara hi ha partits polítics que defensen la seva revocació i/o limitació. Totes les persones tenen els mateixos drets i obligacions davant la llei, i això inclou crear una família i tenir fills, sense cap mena de discriminació per raó de sexe.

#Migració

Un dels principis del liberalisme es la lliure circulació de capital, mercaderies i de persones. Igualment, les persones han de buscar la seva realització personal i professional, allí on ho desitgin.

#Prostitució

Els liberals defensem la llibertat de les persones a decidir la seva professió. La prostitució, si és una opció laboral lliurement escollida, ha de ser legal atès que permet regular les empreses i les persones que exerceixen aquesta activitat, i regular els espais on s’exerceix, evitant així casos d’abusos i el tràfic il·legal de persones.

#Religió

La llibertat religiosa i de consciència és una llibertat individual que cal preservar. Cap expressió religiosa no ha de tenir cabuda al govern atès que pot interpretar-se com una preferència de l’estat vers una creença en detriment d’altres. Els governs han de reconèixer la tradició religiosa del país, i la riquesa cultural que aquesta aporta. Es defensa la separació d’església i l’estat.

#Salut i sistema sanitari

Els governs han de garantir l’accés a la sanitat de tots els ciutadans, protegint-ne el seu abús i garantint-ne la sostenibilitat del propi sistema. Els governs han de promoure l’establiment de centres sanitaris públics de qualitat, sense detriment d’altres projectes privats o de règim concertat.on Twitter


on Facebook


on Google+